Отчет за 2013 год

[30.09.2014]
Титульний аркуш
Зміст
Основні відомості про емітента
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Інформація про посадових осіб емітента. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій
 Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про основні засоби емітента
 Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов'язання емітента
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів
Iнформація про стан корпоративного управління. Органи управління
Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про власний капітал
Відомості про аудиторський висновок (звіт)
версия для печати
Отчет за 2013 г