Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трускавецькурорт» 30.04.2020 р.

[23.03.2020]

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» повідомляє, що 30 квітня 2020 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні конференц-залу (кабінет 201) на другому поверсі будівлі по бульвару Юрія Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940, місцезнаходження: бульвар Юрія Дрогобича, 2, м. Трускавець, Львівська обл., 82200, Україна).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проводитись з 11:00 год. до 11:55 год. 30 квітня 2020 року в приміщенні конференц-залу (кабінет 201) на другому поверсі будівлі по бульвару Юрія Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – станом на 24 годину 26 квітня 2020 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://truskavetskurort.ua/news/.

Проект порядку денного та проекти рішень  щодо питань, включених до проекту порядку денного: 

Питання проекту порядку Проекти рішень
1 Встановлення кількісного складу та обрання членів комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Трускавецькурорт-Алмаз» Юник Євген Володимирович та представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Трускавецькурорт-ПКШ» Кіселичник Михайло Миколайовича. 2. Повноваження лічильної комісії припиняються після виконання всіх повноважень,покладенихналічильну комісію під час проведення загальних зборів 30 квітня 2020 р.
2 Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрати головою загальних зборів Шклярука Ігоря Анатолійовича, обрати секретарем загальних зборів Дацька Михайловича.
3 Встановлення регламенту загальних зборів. Встановити порядок проведення загальних зборів: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити у черговості їх розгляду, з використанням бюлетенів для голосування; голосування проводити варіантами «за», «проти», «утримався»; хід загальних зборів не фіксувати технічними засобами; загальні збори провести без оголошення перерви до ноступного дня
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2019 рік.
5 Розгляд звіту генерального директора товариства за підсумками діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора. Затвердити звіт генерального ПрАТ «Трускавецькурорт» за підсумками діяльності товариства за 2019 рік.
6 Розгляд звіту ревізора товариства за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності товариства за результатами 2019 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора, затвердження звіту та висновків ревізора. 1. Затвердити звіт ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за результатами 2019 року. 2.Затвердитивисновокревізораза підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за результатами 2019 року, що додається.
7 Про схвалення наглядової ради товариства про обрання аудитора. Схвалити рішення наглядової ради ПрАТ «Трускавецькурорт» від 22.11.2019 (протокол № 6) про обрання аудиторською фірмою ПрАТ «Трускавецькурорт» проведення аудиторської перевірки результатами поточного 2019 року ТОВ Аудиторську компанію «Кроу (ідентифікаційний код 33833362).
8 Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердити аудиторський висновок (звіт) ТОВ Аудиторської (ідентифікаційний код 33833362), за результатами перевірки результатами 2019 року (аудиту фінансової звітності ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2019 рік).
9 Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік. Затвердити річний звіт (фінансову звітність) ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2019 рік (баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності), що додається.
10 Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік. Прибуток ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2019 рік в сумі 91 973 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.
11 Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ «Трускавецькурорт»:

- Дацька Романа Михайловича (паспорт КА 930471, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 02 жовтня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки латника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2138009835);

- Жданова Віктора Миколайовича (паспорт СН 456902, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27 березня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 1783705119);

- Українського Вадима Євгеновича (паспорт СН 022905, виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві 31 жовтня 1995 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2503912077);

- Шклярука Ігора Анатолійовича (паспорт СН 138847, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 березня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2530204852);

- Якубенка Володимира Павловича (паспорт СН 623731, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 18 листопада 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2532904890).

12 Обрання членів наглядової ради товариства, затвердження цивільно-правових трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

1. Обрати членами наглядової ради «Трускавецькурорт»:

- Дацька Романа Михайловича (паспорт КА 930471, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 02 жовтня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичнихосіб-платниківподатків 2138009835);

- Жданова Віктора Миколайовича (паспорт СН 456902, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27 березня 1997 року, реєстраційнийномероблікової платника податків з Державного реєстру фізичнихосіб-платниківподатків 1783705119);

- Стецюка Олега Олександровича (паспорт СН 530686, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02 жовтня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичнихосіб-платниківподатків 2569513793);

- Шклярука Ігора Анатолійовича (паспорт СН 138847, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 березня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2530204852);

- Якубенка Володимира Павловича (паспорт СН 623731, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 18 листопада 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2532904890).

2. Визначити, що члени наглядової ради здійснюють повноваження безоплатно, та затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Трускавецькурорт», що додаються.

3. Уповноважити Шклярука Ігора Анатолійовича на підписання від імені товариства договору з членами наглядової ради ПрАТ «Трускавецькурорт» Дацьком Романом Михайловичем, Ждановим Віктором Миколайовичем, Стецюком Олегом Олександровичем, Якубенком Володимиром Павловичем. Уповноважити Жданова Віктора Миколайовича на підписання від імені товариства договору з членом наглядової ради ПрАТ «Трускавецькурорт» Шкляруком Ігорем Анатолійовичем

13 Обрання генерального директора товариства. Обрати генеральним «Трускавецькурорт» Драновського Андріана Львовича (паспорт СН 089355, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві 09 лютого 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2519611399, кількість акцій - 0) з 19 травня 2020 року.
14 Припинення повноважень ревізора товариства Припинити повноваження ревізора «Трускавецькурорт» Євгенівни (паспорт КА № 504903, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у Львівській області 17 грудня 1997 року, реєстраційнийномер платника податків з Державного реєстру фізичнихосіб-платниківподатків 2548905128).
15 Обрання ревізора товариства Припинити повноваження ревізора ПрАТ «Трускавецькурорт» Лужецької Лариси Євгенівни (паспорт КА № 504903, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у Львівській області 17 грудня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2548905128).
16 Затвердження змін до статуту товариства шляхом викладення статуту в новій редакції, надання повноважень на підписання статуту в новій редакції. 1. Затвердити зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» шляхом викладення в новій редакції (додається). 2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати статут Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» в новій редакції.
17 Надання згоди на вчинення значних правочинів.

Надати згоду на вчинення (укладення) ПрАТ «Трускавецькурорт» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп» (ідентифікаційний код 36518205) договорів оренди строком 35 місяців:

- майнового комплексу будівлі котельні (балансова вартість 1 872 308,50 грн) на вул. Шевченка, 40 в м. Трускавці Львівської області з необхідним для діяльності котельні майном (балансова вартість 2 257 135,19 грн);

майнового комплексу будівлі котельні (балансова вартість 224 491,98 грн) на вул. Стебницькій, 61 в м. Трускавці Львівської області з необхідним для діяльності котельні майном (балансова вартість 667 040,13 грн);

- майнового комплексу нежитлової будівлі ТП-612 6/0,4 кВ разом з трансформаторами, щитом силовим, камерами і спорудами (балансова вартість 12 651 915,52 грн) на вул. Шевченка в м. Трускавці Львівської області; нежитлового приміщення загальною площею 68,8 кв.м. (балансова вартість 36 631,85 грн) будівлі складських приміщень з конторою, прохідною й котельнею на вул. Стебницькій, 61 в м. Трускавці Львівської області (номер приміщення 21 поверхового плану першого поверху (складські приміщення "Б-1");

- майнового комплексу будівлі водолікарні (балансова вартість 51 478 760,15 грн) на бульварі Ю.Дрогобича, 3б в м. Трускавці Львівської області з необхідним для діяльності водолікарні та СПА-центру майном (балансова вартість 5 745 418,03 грн); - майнового комплексу будівлі спального корпусу № 1 санаторію "Каштан" (балансова вартість 195 794 257,60 грн) на майдані Кобзаря, 1 в м. Трускавці Львівської області з необхідним для діяльності готелю майном (балансова вартість 702 834,12 грн); - майнового комплексу будівель спального корпусу, їдальні, споруд санаторію "Весна" (балансова вартість 49 199 887,46 грн) на вул.

Для участі у річних загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт або інший передбачений чинним законодавством документ), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт або інший передбачений чинним законодавством документ) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на річних загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на річних загальних зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на річних загальних зборах товариства.  Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть в кімнаті № 212 будівлі апарату управління ПрАТ «Трускавецькурорт» на бульварі Ю.Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області, в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 8:00 год. до 17:00 год., а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами – начальник організаційно-розпорядчого відділу ПрАТ «Трускавецькурорт» Вовків Оксана Василівна (тел. (03247) 6-00-00).  Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.  Товариство до початку загальних зборів  зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня отримання запиту. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити 

інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Приймати участь та голосувати на річних загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://truskavetskurort.ua/news/.   

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 1 748 277 (один мільйон сімсот сорок вісім тисяч двісті сімдесят сім) штук акцій. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 1 748 277 (один мільйон сімсот сорок вісім тисяч двісті сімдесят сім) штук акцій.   

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Трускавецькурорт" за 2019 рік (тис. грн)

 

Найменування показника

 

Період

 

 

 

 

 

 

 

звітний

 

попередній

 

 

 

 

 

Усього активів

 

806 729

 

863 214

 

 

 

 

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

569 475

584 095

 

 

 

Запаси

707

2 996

 

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

56 917

60 157

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

263

4 854

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(567 187)

(659 160)

 

 

 

Власний капітал

(392 359)

(484 332)

 

 

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

174 828

174 828

 

 

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

27 341

1 266 668

 

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 171 747

80 878

 

 

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

91 973

(50 071)

 

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 748 277

1 748 277

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

52,61

(28,64)

1. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трускавецькурорт" (формат - pdf)

2. Електронний цифровий підпис накладений на цей документ (формат - p7s)

версия для печати
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трускавецькурорт» 30.04.2020р.