Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт»» повідомляє, що 19 травня 2017 року о 14 год. 00 хв. відбудуться річні загальні збори акціонерів

[18.04.2017]

Повідомлення про проведення загальних зборів

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт»» повідомляє, що 19 травня 2017 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні конференц-залу Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка на Майдані Кобзаря, 8 в м. Трускавці Львівської області відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» (місцезнаходження: бульвар Юрія Дрогобича, 2, м. Трускавець, Львівська обл., 82200, Україна).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проводитись з 13:00 год. до 13:55 год. 19 травня 2017 року в приміщенні конференц-залу Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка на майдані Кобзаря, 8 в м. Трускавці Львівської області.

Акціонеру необхідно мати документ, який ідентифікує його особу, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 15 травня 2017 року.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

 • 1.    Обрання членів лічильної комісії товариства.
 • 2.    Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства.
 • 3.    Порядок денний та регламент річних загальних зборів акціонерів товариства.
 • 4.    Звіт генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2016 рік.
 • 5.    Звіт ревізора за підсумками діяльності за 2016 рік.
 • 6.    Звіт наглядової ради за 2016 рік.
 • 7.    Затвердження звіту генерального директора та річного звіту товариства за 2016 рік.
 • 8.    Затвердження звіту та висновків ревізора за 2016 рік.
 • 9.    Затвердження звіту наглядової ради за 2016 рік.
 • 10.  Розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.
 • 11.  Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, вирішення питань про сплату їм винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
 • 12.  Дострокове припинення повноважень ревізора.
 • 13.  Обрання ревізора.
 • 14.  Надання згоди на вчинення значних правочинів.
 • 15.  Схвалення правочинів.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного - «Обрання членів лічильної комісії товариства»:

«Обрати до складу (членами) лічильної комісії директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трускавецькурорт-Алмаз» Юника Євгена Володимировича та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трускавецькурорт-ПКШ» Кіселичника Михайла Миколайовича».

З другого питання проекту порядку денного - «Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства»:

«Головуючим зборів обрати Якубенка Павла Павловича, секретарем зборів обрати Дацька Романа Михайловича».

З третього питання проекту порядку денного - «Порядок денний та регламент річних загальних зборів акціонерів товариства»:

«1. Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1.1 Обрання членів лічильної комісії товариства.

1.2 Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства.

1.3 Порядок денний та регламент річних загальних зборів акціонерів товариства.

1.4 Звіт генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2016 рік.

1.5  Звіт ревізора за підсумками діяльності за 2016 рік.

1.6  Звіт наглядової ради за 2016 рік.

1.7  Затвердження звіту генерального директора та річного звіту товариства за 2016 рік.

1.8  Затвердження звіту та висновків ревізора за 2016 рік.

1.9  Затвердження звіту наглядової ради за 2016 рік.

1.10  Розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.

1.11  Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, вирішення питань про сплату їм винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

1.12 Дострокове припинення повноважень ревізора.

1.13 Обрання ревізора.

1.14 Надання згоди на вчинення значних правочинів.

1.15 Схвалення правочинів.

2. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити у черговості їх розгляду, з використанням бюлетенів для голосування; голосування з усіх питань порядку денного проводити варіантами «за», «проти», «утримався»; хід зборів не фіксувати технічними засобами; збори провести без оголошення перерви до наступного дня.»

З четвертого питання проекту порядку денного - «Звіт генерального директора за підсумками діяльності товариства за 2016 рік»:

«Прийняти до відома звіт генерального директора за підсумками діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2016 рік»

З п'ятого питання проекту порядку денного - «Звіт ревізора за підсумками діяльності за 2016 рік»:

«Прийняти до відома звіт ревізора за підсумками діяльності за 2016 рік.»

З шостого питання проекту порядку денного - «Звіт наглядової ради за 2016 рік»:

«Прийняти до відома звіт наглядової ради за 2016 рік.»

З сьомого питання проекту порядку денного - «Затвердження звіту генерального директора та річного звіту товариства за 2016 рік»:

«1 Затвердити звіт генерального директора за підсумками діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2016 рік.

2. Затвердити річний звіт (фінансову звітність) ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2016 рік (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів), що додається.»

З восьмого питання проекту порядку денного - «Затвердження звіту та висновків ревізора за 2016 рік»:

«1. Затвердити звіт ревізора за 2016 рік.

2. Затвердити висновок ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за результатами 2016-го фінансового року, що додається.»

З дев'ятого питання проекту порядку денного - «Затвердження звіту наглядової ради за 2016 рік»:

«Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.»

З десятого питання проекту порядку денного - «Розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 рік»:

«Збитки ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2016 рік в сумі 153 820 тис. грн. перенести на майбутні періоди та покрити очікуваним у майбутньому прибутком.»

З одинадцятого питання проекту порядку денного - «Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, вирішення питань про сплату їм винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради»:

«1. Обрати членами наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт»:

 •  Дацька Романа Михайловича (паспорт КА 930471, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 02 жовтня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2138009835, кількість акції - 0);
 • Українського Вадима Євгеновича (паспорт СН 022905, виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві 31 жовтня 1995 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2503912077, кількість акцій - 5, що складає 0,000286 %);
 • Шклярука Ігора Анатолійовича (паспорт СН 138847, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 березня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2530204852, кількість акції - 0);
 • Якубенка Володимира Павловича (паспорт СН 623731, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 18 листопада 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2532904890, кількість акцій - 5, що складає 0,000286 %).
 • Якубенка Павла Павловича (паспорт СН 604982, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 21 жовтня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 1446513979, кількість акцій - 5, що складає 0,000286 %).

2. Визначити, що діяльність членів наглядової ради Товариства здійснюється безоплатно та затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт», що додаються.

3. Уповноважити Шклярука Ігора Анатолійовича на підписання від імені товариства договору з членами наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» Дацьком Романом Михайловичем, Українським Вадимом Євгеновичем, Якубенком Володимиром Павловичем, Якубенком Павлом Павловичем. Уповноважити Якубенка Павла Павловича на підписання від імені товариства договору з членом наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» Шкляруком Ігорем Анатолійовичем.»

З дванадцятого питання проекту порядку денного - «Дострокове припинення повноважень ревізора»:

«Достроково припинити повноваження ревізора ПрАТ «Трускавецькурорт» Лужецької Лариси Євгенівни.»

З тринадцятого питання проекту порядку денного «Обрання ревізора»:

«Обрати ревізором Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» Лужецьку Ларису Євгенівну (паспорт КА № 504903, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у Львівській області 17 грудня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2548905128).»

З чотирнадцятого питання проекту порядку денного - «Надання згоди на вчинення значних правочинів»:

«Надати згоду на вчинення (укладення) від імені Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт»:

з Товариством з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп» (ідентифікаційний код 36518205):

-     договору оренди майнового комплексу будівлі котельні загальною площею 189 кв.м. (балансова вартість 4610169,36 грн) на вул. Шевченка, 40 в м. Трускавці Львівської області з необхідним для діяльності котельні майном (балансова вартість 3266679,14 грн) строком 35 місяців;

-     договору оренди майнового комплексу будівлі котельні загальною площею 1322,4 кв.м. (балансова вартість 1423904,73 грн) на вул. Стебницькій, 61 в м. Трускавці Львівської області з необхідним для діяльності котельні майном (балансова вартість 1208743,45 грн) строком 35 місяців.»

З п'ятнадцятого питання проекту порядку денного - «Схвалення правочинів»:

«Схвалити укладений від імені ПрАТ «Трускавецькурорт» 16 серпня 2016 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська готельна група» (ідентифікаційний код 40068174) на 16 місяців 17 днів договір № 022-09 оренди нежитлового приміщення у будівлі філії «Підприємство матеріально-технічного постачання» ПрАТ «Трускавецькурорт»  на вул. Стебницькій, 61 в м. Трускавці Львівської області.»

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://truskavetskurort.ua/news/.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть в кімнаті № 212 будівлі дирекції (апарату управління) ПрАТ «Трускавецькурорт» на бульварі Ю. Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області, в робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 8:00 год. до 17:00 год., а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами - начальник організаційно-розпорядчого відділу Гонсьор Л.П. (тел. (03247) 6-00-00).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» за 2016 рік (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

860 309

880 556

Основні засоби

635 344

640 223

Довгострокові фінансові інвестиції

39

39

Запаси

12 767

11 640

Сумарна дебіторська заборгованість

59 230

125 692

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 593

4 031

Нерозподілений прибуток

-607 932

-454 111

Власний капітал

-422 428

-268 607

Статутний капітал

174 828

174 828

Довгострокові зобов'язання

1 256 497

1 104 579

Поточні зобов'язання

26 240

44 584

Чистий прибуток (збиток)

-153 820

-326 176

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 748 277

1 748 277

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

610

730

Голова наглядової ради                                               Якубенко П.П.

версия для печати
Повідомлення про проведення загальних зборів