Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

[17.08.2018]

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» повідомляє, що 21 вересня 2018 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні конференц-залу (кабінет 201) на другому поверсі будівлі по бульвару Юрія Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940, місцезнаходження: бульвар Юрія Дрогобича, 2, м. Трускавець, Львівська обл., 82200, Україна).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів буде проводитись з 13:00 год. до 13:55 год. 21 вересня 2018 року в приміщенні конференц-залу (кабінет 201) на другому поверсі будівлі по бульвару Юрія Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - станом на 24 годину 17 вересня 2018 року.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1.    Обрання членів лічильної комісії товариства.

2.    Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

3.    Порядок денний та регламент позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

4.    Внесення змін до статуту товариства.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного - «Обрання членів лічильної комісії товариства»:

«Обрати до складу (членами) лічильної комісії _________________ та ______________________.

 

З другого питання проекту порядку денного - «Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства»:

«Головуючим зборів обрати _________________, секретарем зборів обрати _________________________».

 

З третього питання проекту порядку денного - «Порядок денний та регламент позачергових загальних зборів акціонерів товариства»:

«1. Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1.1. Обрання членів лічильної комісії товариства.

1.2.  Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

1.3. Порядок денний та регламент позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

1.4. Внесення змін до статуту товариства.

2. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити у черговості їх розгляду, з використанням бюлетенів для голосування; голосування з усіх питань порядку денного проводити варіантами «за», «проти», «утримався»; хід зборів не фіксувати технічними засобами; збори провести без оголошення перерви до наступного дня.»

 

З четвертого питання проекту порядку денного - «Внесення змін до статуту товариства»:

1.         «Внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства "Трускавецькурорт" (нова редакція), затвердженого загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Трускавецькурорт", протокол № 1 від 10 червня 2016 р. (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 15.06.2016 14181050070000023; Лужаниця Тарас Петрович; Виконавчий комітет Трускавецької міської ради), виклавши його у новій редакції, та затвердити статут Приватного акціонерного товариства "Трускавецькурорт" у новій редакції, що додається.

2.         Уповноважити голову зборів _______________ та секретаря зборів ________________ підписати статут Приватного акціонерного товариства "Трускавецькурорт" у новій редакції».

 

Для участі у позачергових загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт або інший передбачений чинним законодавством документ), а представники акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт або інший передбачений чинним законодавством документ) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на позачергових загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи - витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю - посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на позачергових загальних зборах товариства.

            Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть в кімнаті № 212 будівлі дирекції (апарату управління) ПрАТ «Трускавецькурорт» на бульварі Ю.Дрогобича, 2 в м. Трускавці Львівської області, в робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 8:00 год. до 17:00 год., а в день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами - начальник організаційно-розпорядчого відділу Вовків О.В. (тел. (03247) 6-00-18).

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на позачергових загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, складеним станом на 09.08.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 748  277 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 748  277 штук.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://truskavetskurort.ua/news/.

 

Голова наглядової ради                                                                                    В.М. Жданов

 

версия для печати
Повідомлення